تعرفه ها
  • Premium

   5000 تومان ماهانه
   • فرمول محاسبه شارژ دستی
   • مدیریت کاربران
   • ثبت درآمد چک
   • ثبت چکهای دریافتنی
   • ثبت چکهای صادره
   • ثبت دریاف شارژ از طریق چک
   • سیستم رزرواسیون امکانات مشاع
   • دریافت از طرق Cashless
   • تهیه گزارشات مختلف
  • Gold

   3000 تومان ماهانه
   • ثبت درآمد نقدی
   • دریافت شارژ از طریق USSD
   • پورتال اختصاصی ساختمان
   • آموزش در محل
   • ارسال پیامک پرداخت شارژ
   • ثبت هزینه نسیه
   • ثبت بدهکاران و بستانکاران
  • Silver

   1000 تومان ماهانه
   • ثبت مشخصات بانک ها
   • تنخواه گردان
   • بانک
   • ثبت انتقال وجه
   • دریافت شارژ اینترنتی IPG
   • محاسبه شارژ با فرمول های پیش فرض
   • ثبت و مدیریت قبوض
   • ثبت تیکت پشتیبانی
   • ارسال ایمیل به ساکنین
   • ارسال ایمیل پرداخت شارژ
  • Basic

   رایگان
   • دریافت شارژ نقدی
   •  
   • ثبت اطلاعات ساختمان
   •  
   • ثبت هزینه نقدی
   •  
   • ثبت مشخصات ساکنین
   •  
   • صندوق و بانک